** Gen có khối lượng 738.103 đvC và có số nuclêôtit loại T bằng 510 nuclêôtit. Gen bị đột biến không quá 3 cặp nuclêôtit. Sau đột biến, gen có 3183 liên kết hiđrô. Chiều dài của gen đột biến có thể là

A.

4188,4  hoặc 4192,2 .

B.

4185,4  hoặc 4182  hoặc 4188,8 .

C.

4185,4  hoặc 4188,8 .

D.

4182  hoặc 4188,4 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

4185,4  hoặc 4182  hoặc 4188,8 .

Tổng số nuclêôtit của gen là: 738.103 : 300 = 2460 (nu).

Ta có A = T = 510 nu G = X =  − 510 = 720 (nu).

Số liên kết hiđrô của gen trước đột biến là: 2A + 3G = 2.500 + 3.720 = 3180.

Sau đột biến số liên kết hiđrô giảm xuống 3183 − 3180 = 3.

Đột biến có thể xảy ra do:

+ Nếu thêm một cặp G - X thì chiều dài của gen đột biến là: + (1.3,4) =4185,4 .

+ Nếu thay 3 cặp nuclêôtit loại A - T bằng 3 cặp nuclêôtit loại G - X thì số nuclêôtit không đổi và chiều dài gen cũng không đổi là:  × 3,4 = 4182 .

+ Nếu thay 1 cặp nuclêôtit loại G - X bằng 3 cặp nuclêôtit loại A - T chiều dài của gen đột biến sẽ là: ( + 2).3,4 = 4188,8 .

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.