Một con lắc đơn có chiều dài 1 m thực hiện 15 dao động toàn phần hết 30 s. Lấy img1 Gia tốc trọng trường tại vị trí dao động của con lắc là:

A.

 9,71 m/s2.

B.

 9,86 m/s2.

C.

 10 m/s2.        

D.

 9,68 m/s2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: + Thời gian vật thực hiện 1 dao động toàn phần đúng bằng một chu kì img1s.

+ Ta có img2m/s2.  

 

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.