Một con lắc đơn dài 100 cm, một quả nặng hình cầu khối lượng m = 200 g mang điện tích q = 5.10-6 C. Lấy img1m/s2, img2Đặt con lắc vào vùng không gian có điện trường đều img3(có phương trùng phương trọng lực, trọng trường không đổi) thì chu kì dao động của con lắc là 1,8 giây. Độ lớn của điện trường có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A.

93,827.103 V/m.

B.

487,400.103 V/m.

C.

488,889.103 V/m.

D.

93,142.103 V/m.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

+ Chu kì của con lắc trong điện trường img1 img2  img3 V/m.

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.