Một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì T = 3 s. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí li độ x1=  đến vị trí li độ x2 = A là:

A.

0,5 s.

B.

0,4 s.

C.

0,35 s.

D.

1 s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

0,5 s. 

Biểu diễn dao động điều hòa bằng một vectơ quay như hình bên. Ta thấy: Khi chất điểm đi từ vị trí li độ x1 đến x2 = A thì vectơ quay một góc α.

Ta có cosα = 

  = 0,5 (s).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.