Một con lắc đơn gồm vật nhỏ treo vào sợi dây không giãn có chiều dài đủ lớn. Tại một nơi trên mặt đất, con lắc dao động điều hòa với chu kì T. Giảm chiều dài dây treo con lắc đi 44 cm thì chu kì dao động của con lắc giảm đi 0,4 s. Lấy img1. Giá trị của T bằng: 

A.

0,4 s.

B.

2,4 s.

C.

2 s.

D.

1,2 s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chu kì của con lắc đơn lúc đầu có chiều dài l là T => img1 Chu kì của con lắc đơn lúc sau có chiều dài img2 Lấy (1) - (2), ta được: img3 Thay số và giải ra T = 2,4 s.  

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.