Một con lắc đơn treo hòn bi kim loại khối lượng m = 0,01kg mang điện tích q = 2.10-7 C. Đặt con lắc trong điện trường đều img1 img2 có phương thẳng đứng hướng xuống dưới. Chu kỳ con lắc khi E = 0 là T = 2s. Tìm chu kỳ dao động khi E = 104 V/m. Cho g = 10m/s2.    

A.

1,98s.

B.

0,99s.

C.

2,02s.        

D.

1,01s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

HD’ Vì q>0 và img1 img2 có phương thẳng đứng hướng xuống dưới. Nên ta có img3 Ta có img4  .

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.