Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 5 cm. Biết trong một chu kì, khoảng thời gian để vật nhỏ của con lắc có độ lớn gia tốc không vượt quá 100 cm/s2. Lấy π2 =10. Tần số dao động của vật là:

A.

4 Hz.

B.

3 Hz.

C.

2 Hz.

D.

1 Hz.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

1 Hz.

Biểu diễn gia tốc của vật dao động điều hoà bằng một vectơ quay như hình bên. Thời gian để gia tốc của vật không vượt quá 100 cm/schính là thời gian để vectơ quay quay được góc α = 4α1

.

Mặt khác:

sinα1 = = 200 cm/s2.

Mà amax = Aω2  ω =  = 2π rad/s  f =  = 1 Hz.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.