Một con lắc lò xo được treo theo phương thẳng đứng dao động điều hòa với tần số góc ω = 20 rad/s tại vị trí có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Khi qua vị trí x = 2 cm vật có vận tốc v = 40 cm/s. Tại vị trí nào vật chịu tác dụng của lực đàn hồi nhỏ nhất và độ lớn của lực đàn hồi nhỏ nhất bằng bao nhiêu?

A.

Vị trí cao nhất; Fmin = 10 N.

B.

Vị trí cách vị trí cân bằng một đoạn 2 cm; Fmin = 5 N. 

C.

Vị trí lò xo không bị biến dạng; Fmin = 0 N.

D.

Vị trí thấp nhất; Fmin = 0,5 N.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Vị trí lò xo không bị biến dạng; Fmin = 0 N.

Khi vật ở vị trí cân bằng:

F = P  kΔ = mg  Δ =  =  = 0,025 m = 2,5 cm.

Áp dụng công thức: A2 = , tại vị trí x = 2 cm, vật có vận tốc v = 40 cm/s .

Suy ra: A2 = 0,022 + = 0,04 m = 4 cm.

Vì A > Δ  Fmin = 0 N. Khi đó, vật ở vị trí lò xo không bị biến dạng. 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.