Một cửa hàng bán được 15% lượng sữa và còn lại 2125 lít sữa. Hỏi ban đầu cửa hàng đó có tất cả bao nhiêu lít sữa?

A.

2500 lít sữa

B.

2400 lít sữa

C.

2200 lít sữa

D.

2100 lít sữa

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Số phần trăm lượng sữa còn lại là: 100% – 15% = 85% Ban đầu cửa hàng đó có số lít sữa là: $2125 \times 100:85 = 2500$(lít) Đáp số: 2500 lít sữa.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.