Một cửa hàng có 2 tấn đường. Ngày đầu bán được 400kg. Ngày thứ hai bán được số đường bằng $\frac{3}{5}$ số đường bán được trong ngày đầu. Số đường còn lại của cửa hàng là:

A.

1360kg

B.

1400kg

C.

1460kg

D.

1300kg

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Đổi: 2 tấn = 2000kg. Ngày thứ hai bán được số ki–lô–gam đường là : $(400:5) \times 3 = 240\,\,(kg)$ Cửa hàng còn lại số ki–lô–gam đường là : 2000 – (400 + 240) = 1360 (kg) Đáp số: 1360kg.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...