Một đa giác lồi có img1 đỉnh. Chọn ngẫu nhiên ba đỉnh của đa giác lồi và nối chúng lại với nhau ta được một tam giác. Tính xác suất để tam giác thu được có ba cạnh là ba đường chéo của đa giác đã cho.  

A.

img1 .

B.

img1 .

C.

img1 .

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Số phần tử của không gian mẫu là img1. Số tam giác có một cạnh là cạnh của đa giác là: img2. Số tam giác có hai cạnh là cạnh của đa giác là img3. Vậy số tam giác có ba cạnh là đường chéo là img4. Vậy xác suất cần tìm là img5.  

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...