Một đề thi môn Toán có img1 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, mỗi câu hỏi có img2 phương án trả lời, trong đó có đúng một phương án là đáp án. Học sinh chọn đúng đáp án được img3 điểm, chọn sai đáp án không được điểm. Một học sinh làm đề thi đó, chọn ngẫu nhiên các phương án trả lời của tất cả img4 câu hỏi, xác suất để học sinh đó được img5 điểm bằng:   

A.

img1 .

B.

img1 .

C.

img1 .

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Số phần tử không gian mẫu: img1. Gọi img2 là biến cố học sinh chỉ chọn đúng đáp án của img3câu hỏi. Khi đó img4 do đó xác suất img5.  

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.