Một đoạn gen có cấu trúc của sinh vật nhân sơ có trình tự nucleotit như sau: Mạch 1:        img1  Mạch 2:         img2 

Nhận xét nào sau đây là đúng?

A.

Mạch mang mã gốc là mạch 2; số axit amin được dịch mã là 6

B.

Mạch mang mã gốc là mạch 1; số axit amin được dịch mã là 7.

C.

Mạch mang mã gốc là mạch 1; số axit amin được dịch mã là 5

D.

Mạch mang mã gốc là mạch 1; số axit amin được dịch mã là 4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...