Một đoạn NST bình thường có trình tự các gen như sau: ABCDE*FGH (dấu * biểu hiện cho tâm động), một đột biến xảy ra làm NST có trình tự các gen: ABCF*EDGH, dạng đột biến đã xảy ra là:   

A.

Đảo đoạn có chứa tâm động.

B.

Đảo đoạn ngoài tâm động.

C.

Chuyển đoạn tương hỗ.

D.

Mất đoạn chứa tâm động.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đoạn NST bình thường có trình tự các gen như sau: ABCDE*FGH bị đột biến đảo doạn DE*F thành NST có trình tự các gen: ABCF*EDGH, đây là dạng đột biến đảo đoạn có chứa tâm động, đoạn DEF đứt ra, quay 180 độ và được nối vào vị trí cũ.  

Vậy đáp án là A

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...