Một gen cấu trúc dài 4080img1  có tỉ lệ A/G = 1,5; gen này bị đột biến thay thế một cặp A-T bằng 1 cặp G-X. Số lượng nucleotit từng loại của gen sau đột biến là:

A.

A = T = 720; G = X = 480.

B.

A = T = 719; G = X = 481.

C.

A = T = 419; G = X = 721.

D.

A = T = 721; G = X = 479.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Gen cấu trúc dài 4080 img1, Tổng nu = ( 4080:3,4) × 2 =2400 Tỷ lệ A/G = 3/2 → A = 720, G = X = 480. Gen bị đột biến thay thế 1 cặp A-T bằng 1 cặp G-X. Số nucleotide của gen sau khi ĐB: A = T =719, G = X = 481.  

Vậy đáp án là B

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...