* Một gen có 300 nuclêôtit loại A và G = 40% tổng số nuclêôtit. Số liên kết hóa trị giữa axit và đường của gen là

A.

2998.

B.

5999.

C.

5998.

D.

4220.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ta có: G = 40%; G + A = 50%

=> A = T = 10% mà A = 300 nu => G = X =  = 1200

Số nuclêôtit của gen là N = (1200 + 300) x 2 = 3000 (nu).

Số liên kết hóa trị giữa axit và đường của gen = 2N – 2 = (3000 x 2) – 2 = 5998.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.