** Một gen có 3192 liên kết hiđrô. Mạch thứ nhất của gen có tỉ lệ các loại nuclêôtit là A : T : G : X = 1 : 3 : 9 : 7. Quá trình phiên mã cần được môi trường cung cấp 228 ribônuclêôtit loại A. Tổng số nuclêôtit A, U, G, X môi trường cung cấp cho quá trình phiên mã là

A.

228, 684, 1596, 2052.

B.

228, 684, 2052, 1596.

C.

1596, 228, 684, 2052.

D.

2052, 684, 228, 1596.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

228, 684, 2052, 1596.

Theo bài ra ta có: A1 : T1 : G1 : X1 = 1 : 3 : 9 : 7.

=> A/G = (A1+A2)/(G1+G2) = (A1+T1)/(G1+X1) = (1+3)/(9+7)=1/4

Số liên kết hydro: H= 2A+3G=3192.

Giải hpt ta được: A=T=228; G=X=912

=> Nu = 2(A+G) =2280.

Kết hợp với: A1 : T1 : G1 : X1 = 1 : 3 : 9 : 7

=> A1 = T2 = 57; T1 = A2 = 171;

G1 = X2 = 513; X1 = G2 = 399.

Ta có A cung cấp = số lần phiên mã x Am =n x T1 hoặc n x T2 (do chưa biết mạch nào là mạch gốc)=228

T1 =171 => n = 4/3 (loại) => mạch 1 không phải mạch gốc

T2=57 => n = 4 (t/m) => mạch 2 là mạch gốc và gen phiên mã 4 lần

 

Số ribônuclêôtit A, U, G, X mỗi loại của một bản phiên mã lần lượt là:

Am = T2 = 57; Um = A= 171; Gm = X2 = 513; Xm = G2 = 399.

Khi gen phiên mã 4 lần thì môi trường nội bào đã cung cấp số nuclêôtit từng loại là:

Am = 57 x 4 = 228;                                 Um= 171 x 4 = 684;

Gm = 513 x 4 = 2052;                             Xm = 399 x 4 = 1596.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.