* Một gen có 450 nuclêôtit loại G và nuclêôtit loại T = 35%. Số liên kết hóa trị được thành lập khi gen tự nhân đôi 5 đợt liên tiếp là

A.

3450.

B.

92938.

C.

92969.

D.

106950.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Theo bài ra: T = 35%Nu  mà G + T = 50% Nu

=> G = X = 15%Nu = 450

=> Số nuclêôtit của gen là:  Nu =  450 : 15% = 3000 Nu

=> Số liên hóa trị  giữa các Nu của gen là:    N- 2 = 3000 -2 = 2998

Khi gen tự nhân đôi 5 lần thì số liên kết hóa trị được hình thành là:

(N - 2). (2n - 1) = 2998 . (25- 1 ) = 92938.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.