** Một gen có chiều dài 0,408 micrômet, tổng hợp một phân tử mARN có tỉ lệ các ribônuclêôtit như sau , tích số giữa A và số U không nhỏ hơn 115200 ribônuclêôtit.

Số lượng từng loại ribônuclêôtit của phân tử mARN là

A.

A = 240; U = 480; G = 120; X = 360.

B.

A = U = 480; G = X = 360.

C.

A = 120; U = 480; G = 240; X = 180.

D.

A = 240; U = 640; G = X = 480.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

A = 240; U = 480; G = 120; X = 360.

Số nuclêôtit trên 1 mạch đơn của gen:  = 1200 (nu)

Theo nguyên tắc bổ sung, số ribônuclêôtit của phân tử mARN bằng số nuclêôtit trên 1 mạch đơn của gen tổng hợp ra nó là 1200 ribônuclêôtit.

Vậy A + U + G + X= 1200.          (1)

Theo giả thiết G = ; X = A

Thế vào (1) ta có: A + U +  + A = 1200

10A + 5U = 4800 2A + U = 960.

Áp dụng bất đẳng thức Côsi ta có:

2A + U ≥ 2 960 ≥ 2

A.U =<  = 11520; Mà A.U ≥ 115200.

Điều này xảy ra khi 2A = U = 480;

Vậy U = 480; A = 240; G = 120; X = 360.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.