Một gen có chiều dài 5100Å. Gen phiên mã 5 lần, số liên kết hóa trị được hình thành giữa các nudêôtit trong quá trình phiên mã là:

A. 5996.
B. 46469.
C. 7495.
D. 47968.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải: Gen có chiều dài 5100 → Số liên kết hóa trị được hình thành giữa các nuclêôtit trong 1 mARN được tạo ra từ gen đó là: (3000 – 2) – 1 = 1499 liên kết Gen phiên mã 5 lần tạo ra 5 phân tử mARN → số liên kết hóa trị được hình thành giữa các nuclêôtit trong quá trình phiên mã là: 1499 . 5 = 7495 liên kết → Đáp án C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...