Một gen có hiệu giữa loại nuclêôtit A với nuclêôtit X là 20% tổng số nuclêôtit của gen. Tỉ lệ phần trăm mỗi loại nuclêôtit của gen là

A.

A = T = 60%; G = X = 40%.

B.

A = T = 70%; G = X = 30%.

C.

A = T = 40%; G = X = 10%.

D.

A = T= 35%; G = X = 15%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

A = T = 35%; G-X- 15%.

Ta có A + X = 50%; mà A - X = 20% => 2A = 70%

=> A = T = 35% ; G = X = 15%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.