Một gen có số nuclêôtit là 3000, sau khi thực hiện phiên mã một lần môi trường nội bào đã cung cấp số nuclêôtit là

A.

1500.

B.

3000.

C.

4500.

D.

6000.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

1500.

Gen có hai mạch đơn có số nu là 3000. Khi sao mã chỉ có một mạch đơn tham gia sao mã, hình thành ARN do đó chỉ cần của môi trường nội bào 1500 nuclêôtit.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.