** Trong một tế bào xét một gen thực hiện một số lần phiên mã bằng số nuclêôtit loại Ađênin của gen. Tổng số nuclêôtit của gen và số ribônuclêôtit của các phân tử mARN là 27600. Trên phân tử mARN các ribônuclêôtit A : U : G : X lần lượt phân bố theo tỉ lệ 1 : 2 : 3 :4.

Số lượng từng loại ribônuclêôtit A, U, G, X trên phân tử mARN lần lượt là

A.

120; 90; 60; 120.

B.

60; 30; 90; 120.

C.

90; 60; 30; 120.

D.

30; 60; 90; 120.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

30; 60; 90; 120.

gọi k là số lần phiên mã

Gọi x là số Nu của A trên mạch ARN

Suy ra số Nu của U, G, X trên mARN lần lượt là 2x, 3x, 4x.

Sô Nu của A trên mạch ADN là: x+ 2x = 3x

Số Nu của G trên mạch ADN là: 3x+4x= 7x

=> tổng số Nu trên ADN = 2(A+G) = 20x

=> tổng số rNU trên 1 phân tử mARN = 10x

Theo đề bài ra: 20x + k.10x = 27600

Mà k = 3x từ đó suy ra phương trình :

20x + 30x2 – 27600 = 0

Giải ra x = 30 suy ra số Nu của ARN = 300

Kết hợp với tỉ lệ: Am: Um: Gm: Xm = 1:2:3:4

=> Số lượng từng loại ribônuclêôtit trên mARN là:

Am = 30; Um = 60; Gm = 90; Xm = 120.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.