Một gen ở tế bào nhân sơ có 2400 nuclêôtit. Trên mạch 1 của gen, hiệu số tỉ lệ % giữa A với T bằng 20% số nuclêôtit của mạch. Trên mạch 2 có số nuclêôtit loại A chiếm 15% số nuclêôtit của mạch và bằng 1/2 số nuclêôtit của G. Khi gen phiên mã 1 số lần đã lấy từ môi trường nội bào 540 Uraxin. Số lượng nuclêôtit từng loại trên mARN được tổng hợp từ gen nói trên là    

A.

 A = 180 ; U = 420 ; X = 240 ; G = 360.  

B.

 A= 180 ; U = 420 ; X = 360 ; G = 240.  

C.

 A = 420 ; U = 180 ; X = 360 ; G = 240  

D.

A = 840 ; U = 360 ; X = 720 ; G = 480  

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Mạch 2 của gen: A2 = 1200 x 15% = 180 => G2 = 360.

Mạch 1 của gen: T1 = A2 = 180, %T1 = 15% => %A1 = 35% => A1 = 420. Gen phiên mã chỉ xảy ra ở 1 mạch, A → U của mARN => Số U từ môi trường nội bào là bội số của số lượng A trên 1 mạch

=> Mạch khuôn là mạch 2:img1 (vì mạch 1 có A = 420 , 540 không chia hết cho 420) T2 = A1 = 420; X2 = 1200 – 360 – 420 – 180 = 240 => Số nu từng loại trên 1 mARN: U= A2 = 180; A= T2 = 420; X = G2= 360; G =X2= 240.    

Vậy đáp án là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...