** Một gen phân mảnh dài 5100  chứa các đoạn intron chiếm 2/5 tổng số nuclêôtit. Quá trình phiên mã cần cung cấp ribônuclêôtit tự do để tạo ra các mARN trưởng thành, số lượng ribonucleotide môi trường cung cấp là 4500.

Số lần phiên mã của gen là

A.

3.

B.

4.

C.

5.

D.

6.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

5.

Ta có N =  x 2 =  x 2 = 3000 (nu)

Số Intron loại bỏ là 2/5. Vậy số Exon tạo thành mARN trưởng thành là 3/5.

Số ribônuclêôtit trong một phân tử mARN trưởng thành là:

(3000 : 2) .  = 900 (ribônuclêôtit)

mà số rNu cung cấp là 4500

=> số lần sao mã là 4500:900 = 5.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.