Một gen thành phần có tỉ lệ giữa các đoạn exon/intron = 1,5. Trong các đoạn mã hóa chứa 4050 liên kết hidro. Phân tử mARN trưởng thành có tỉ lệ A:G:U:X= 1:3:2:4. Số nu loại A,G,U,X của phân tử mARN trưởng thành lần lượt là  

A.

150,450,300,600

B.

225,675,450,900

C.

150,300,450,600

D.

675,225,900,450

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án : A  Phân tử mARN trưởng thành có tỉ lệ A:G:U:X= 1:3:2:4 Đặt Am = x , Gm = 3x, Um = 2x, Xm = 4x Vậy trên các đoạn exon (đoạn mã hóa ) của gen có số lượng nu: A = T = Am + Um = 3x G = X = Gm + Xm = 7x Số liên kết H của các đoạn mã hóa là (2A + 3G) =  27x = 4050 Vậy x  = 150 Vậy Am = 150 , Gm = 450, Um = 300, Xm = 600    

Vậy đáp án là A

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...