Một gia đình: chồng có một túm lông ở tai, vợ bình thường. Các con trai của họ:  

A.

tất cả đều có túm lông ở tai

B.

một nửa bình thường, một nửa có túm lông ờ tai

C.

tất cả đều bình thường

D.

một phần tư có túm lông ở tai, ba phần tư bình thường

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tật có túm lông ở tai do gen trên Y quy định => Tất cả con trai ( có bộ NST XY) đều có túm lông ở tai. 

Vậy đáp án là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.