Một giống táo gen A quy định quả ngọt; gen a quy định quả chua. Khi cho hai cây tứ bội giao phấn thu được F1 phân li kiểu hình theo tỉ lệ 3 cây quả ngọt : 1 cây quả chua. Kiểu gen cùa P là

A.

Aaaa x aaaa.

B.

Aaaa x Aaaa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Aaaa x Aaaa.

F1 xuất hiện kiểu hình lặn quả chua có kiểu gen aaaa bằng .

=> aaaa = aa . aa → Kiểu gen của P là Aaaa X Aaaa.

Cây có kiểu gen Aaaa cho các giao tử: Aa : aa.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.