Một hạt êlectron được gia tốc qua một hiệu điện thế U = 500 (V) từ vận tốc đầu bằng không đến vận tốc  rồi đi vào một vùng có từ trường đều  vuông góc với . Người ta thấy quỹ đạo của êlectron là một đường tròn bán kính R = 10 (cm). Hãy xác định . Cho: e = 1,6.10−19 (C); me = 9.1.10−31 (kg).

A.

B = 8,48.10−4 (T).

B.

B = 7,54.10−4 (T).

C.

B = 6,46.10−4 (T).

D.

B = 6,28.10−4 (T).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

B = 7,54.10−4 (T).

Năng lượng do êlectron thu được khi tăng tốc dưới hiệu điện thế U được dùng tăng động năng Ek = mv2:

                       eU = mv2 v =                      (1)

Lực Lo-ren hướng tâm giữ cho ê lectron chuyển động đều trên quỹ đạo tròn bán kính R cân bằng với lực li tâm:

                     F = qvBsinα = evB = B =        (2)

Từ (1) và (2):

                   B =      (3)

Thay giá trị bằng số (3) sẽ cho:

                  B = .

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.