Một hình vuông có chu vi 3dm 2cm. Hỏi hình vuông đó có diện tích bằng bao nhiêu xăng-ti-mét vuông?

A.

$64\,c{m^2}$

B.

$32\,c{m^2}$

C.

$81\,c{m^2}$

D.

$49\,c{m^2}$

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Đổi 3dm 2cm = 32cm. Độ dài một cạnh hình vuông là: 32 : 4 = 8 (cm). Diện tích hình vuông đó là: $8\,\, \times \,\,8\,\, = 64\,(c{m^2}).$ Đáp số: $64\,c{m^2}$

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.