Một học sinh tiến hành thí nghiệm đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa khe Y-âng. Học sinh đó đo được khoảng cách hai khe img1; khoảng cách hai khe đến màn img2 và độ rộng của 10 khoảng vân img3. Sai số tương đối của phép đo bước sóng là

A.

A: img1

B.

B: img1

C.

C: img1

D.

D: img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án B Ta có khoảng vân img1img2 suy ra: img3  img4 img5  img6 img7   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...