Một hội nghị bàn tròn có phái đoàn các nước: Mỹ có 5 người, Nga có 5 người, Anh có 4 người, Pháp có 6 người, Đức có 4 người. Xếp ngẫu nhiên các đại biểu vào bàn tròn. Xác suất sao cho các người quốc tịch ngồi cùng nhau

A.

A : img1

B.

B : img1

C.

C : img1

D.

D : img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Số cách xếp img1người vào bàn là img2img3 (do ở đây là hoán vị vòng quanh). Gộp các thành viên cùng quốc tịch vào cùng nhóm, trước tiên ta tính số cách xếp mọi người trong các nhóm đó. Theo nguyên tắc “buộc” các phần tử, ta buộc thành các phần tử lớn là Mỹ, Nga, Anh, Pháp. Lúc này bài toán trở thành xếp bốn phần tử vào bốn ghế trên bàn tròn. Cố định nhóm Mỹ, có img4 cách xếp chỗ cho nhóm Nga, img5 cách xếp chỗ cho nhóm Anh, img6 cách xếp chỗ cho nhóm Pháp. Vậy có img7 cách xếp. Vậy xác suất để xếp cho các vị cùng quốc tịch ngồi cạnh nhau là img8.

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...