Một hỗn hợp gồm U, G và X với tỉ lệ U: G : X = 2 : 3 : 1. Xác suất tạo ra loại bộ ba có 2U và 1X từ hỗn hợp trên là:

A.

125/216.

B.

1/54.

C.

1/18.

D.

5/216.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Xác suất tạo ra loại bộ ba có 2U và 1X từ hỗn hợp trên là: 2/6 x 2/6 x 1/6 x 3=1/18.

Vậy đáp án là C

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.