Một khung dây dẫn hình chữ nhật ABCD,

AB = a = 3 cm, BC = b= 4 cm, có

điện trở R = 4 Ω, chuyển động với vận               

tốc không đổi v = 6 m/s dọc theo trục

Ox. Trong vùng không gian từ x1

= 6 cm đến x2 = 18 cm cỏ một từ

trường đều  có phương vuông góc

với mặt phẳng của khung, cường độ B =

0,5 T. Chọn gốc thời gian t = 0 lúc

cạnh BC ở mép trước của khung cách

vùng có từ trường 3 cm.

Cường độ dòng điện qua khung vào lúc t = 0,8 s là

A.

I = 3 . 10-4 A.

B.

I = 2,63 . 10-4 A.

C.

I = 2,25 . 10-4 A.

D.

I = 0 A.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

I = 3 . 10-4 A.

Vì cạnh BC cách vùng có từ trường một         

khoảng d = 3 cm lúc t0 = 0, nên thời gian

cần thiết để mép trước BC của khung tiến

đến tiếp xúc vùng có từ trường là:

t1 = = 0,5 s

Từ lúc t0 = 0 đến lúc t1 = 0,5 s từ thông qua khung bằng 0 nên trong khung không có dòng điện chạy qua. Giai đoạn từ khi mép BC đi vào vùng có từ trường cho đến khi mép sau AD của khung tiếp xúc với từ trường kéo dài một thời gian bằng:

Δt1 = 0,5 s

Trong thời gian này, từ thông Φ đi qua khung do  sinh ra tăng dần nên trong khung xuất hiện suất điện động cảm ứng E sao cho từ trường do dòng điện cảm ứng sinh ra có tác dụng chống lại sự tăng của từ thông qua khung dây. Chúng ta có:

Φ = B . S = B . b . Δx

với b là chiều dài cạnh BC của khung, Δx là khoảng di chuyển của khung trong thời gian Δt:

Δt = v . Δt

Do đó:

Φ = B . b . v . Δt

Dòng điện cảm ứng sinh ra do sự tăng của từ thông có độ lớn:

= = B.b.v = 0,5 . 0,04 . 0,06 = 1,2 . 10-3 V

Thời điểm t = 0,8 s nằm trong giai đoạn này nên lúc ấy cường độ dòng điện cầm ứng qua khung sẽ bằng:

I =

I = = 3.10-4A.

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 5 Cảm Ứng Điện Từ - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...