Một khung dây dẫn hình vuông cạnh 20 cm nằm trong từ trường đều độ lớn B = 1,2 T sao cho các đường sức vuông góc với mặt khung dây. Từ thông qua khung dây đó là:

A.

A : 0,048 Wb.        

B.

B : 24 Wb.

C.

C : 480 Wb.

D.

D : 0 Wb.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Φ = BScosα = 1,2.0,22cos 00 = 0,048 Wb.  

 

CHỌN A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.