Một lăng kính thuỷ tinh có góc chiết quang A = 5° ( được coi là góc nhỏ). Chiết suất của thuỷ tinh làm lăng kính đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là nđ = 1,643 và nt = 1,658. Chiếu một chùm sáng hẹp rọi vào mặt bên của lăng kính dưới góc tới i nhỏ. Quang phổ cho bởi lăng kính có độ rộng góc:

A.

0,31°.

B.

0,21°.

C.

0,42°.

D.

0,12°.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

0,21°.

Áp dụng các công thức lăng kính cho ánh sáng đỏ, ta có:

sini = ndsind1  i = ndrd1

rd2 = A - rd1 = A - 

sini2 = ndsinrd2

 i2 = nd = ndA - i

 = i + i2 - A = (nd - 1)A

Ở đây A là góc chiết quang và ta đã sử dụng công thức gần đúng: sinα ≈ α , với α rất nhỏ.

Hoàn toàn tương tự, áp dụng các công thức lăng kính cho ánh sáng tím, ta cũng được:

 = (nt - 1)A

Độ rộng góc của quang phổ bằng:

 = (nt - 1)A - (nd - 1)A = (nt - nd)A = 0,21°

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.