Một loài thực vật, cho cây thuần chủng hoa vàng giao phấn với cây thuần chủng hoa trắng (P) thu được F1 gồm toàn cây hoa trắng. Cho F1 tự thụ phấn thu dược F2 có ti lệ phân li kiểu hình là 119 cây hoa trắng: 31 cây hoa đỏ: 11 cây hoa vàng. Cho cây F1 giao phấn với cây hoa vàng, biết rằng không xáy ra đột biến, tính theo lí thuyêt, tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con của phép lai này là:

A.

1 cây hoa trắng : 2 cây hoa đó : 1 cây hoa vàng

B.

1 cây hoa trắng : 1 cây hoa đỏ : 2 cây hoa vàng

C.

2 cây hoa trăng : 1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa vàng

D.

3 cây hoa trắng : 1 cây hoa vàng

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

P: Vàng x Trắng => Trắng F: Trắng  x Trắng => 12 trắng : 3 đỏ : 1 vàng =>  F1 giảm phân sinh ra 4 giao tử => F1 dị hợp hai cặp gen ( A-B- ). Kiểu hình màu hoa do hai gen tương tác với nhau quy định màu sắc hoa => P trắng có kiểu gen AABB; vàng có kiểu gen aabb. Quy ước A- B, A- bb: trắng ;  aabb: vàng ; aaB-: đỏ. F x vàng: AaBb x aabb => AaBb : Aabb : aaBb : aabb.

Vậy đáp án đúng là C  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.