Một loài thực vật, khi cho giao phấn giữa cây thuần chủng quả dẹt với cây thuần chủng quả bầu dục (P), thu được F1 gồm toàn cây quả dẹt. Cho cây F1 lai với cây có kiểu gen đồng hợp lặn, thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 25% cây quả dẹt : 50% cây quả tròn : 25% cây quả bầu dục. Giả sử cho cây F1 tự thụ phấn thu được F2 thì ở F2 có bao nhiêu loại kiểu gen cho kiểu hình quả tròn?  

A.

3

B.

4

C.

1

D.

2

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Lai phân tích cơ thể F1 cho 1 cây quả dẹt : 2 cây quả tròn : 1cây quả bầu Cho 4 loại tổ hợp , F1 dị hợp hai cặp gen có kiểu gen AaBb Tính trạng hình dạng quả là do hai gen không alen tương tác với nhau tạo nên Mà AaBb x aabb → Fb: 1A-B- : 1A-bb : 1aaB- : 1aabb A-B- : dẹt A-bb, aaB- : tròn aabb bầu dục F1: AaBb x AaBb → F2: (1AA : 2Aa : 1aa)(1BB : 2Bb : 1bb) = => Số loại kiểu gen cho quả tròn = 2 x 1 + 2 x 1 = 4 Chọn B    

 

Vậy đáp án là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.