Một lực F có độ lớn không đổi. Khi F tác dụng vào vật có khối lượng là m1 thì gia tốc mà vật thu được là a1. Khi lực F tác dụng vào vật có khối lượng là m2 thì gia tốc mà vật thu được là a2. Nếu lực F tác dụng vào vật có khối lượng là m3 = m1 - m2 ; (m1 > m2) thì gia tốc thu được có biểu thức 

A.

(a1 - a2)

B.

a1 - a2a1a2

C.

a12 - a22

D.

Một kết quả khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Gọi a là gia tốc mà vật thu được khi lực tác dụng vào m3.
Ta có: a1Fm1 ; a2Fm2 ; a = Fm1 - m2
Suy ra: m1 - m2Fa = Fa1 - Fa2  1a = 1a1 - 1a2
hay: a = a1a2a2 - a1

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...