Một mạch dao động có điện trở khá nhỏ, gồm một cuộn cảm L và một điện dung C = 10–8 (F). Biết rằng tần số dao động điện trong mạch là f = 106 (Hz). Tính độ tự cảm L (lấy π2 = 10):

A.

L = 0,25.10–5 H. 

B.

L = 0,25.10–6 H. 

C.

L = 0,5.10–2 H. 

D.

L = 0,25.10–3 H. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

L = 0,25.10–5 H. 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...