Một mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biểu thức điện tích của một bản tụ điện trong mạch là q = 4cos(2.106t) nC (t tính bằng s). Cường độ dòng điện cực đại chạy qua cuộn cảm bằng:

A.

4 mA.   

B.

8 mA.

C.

8 A.

D.

2 mA.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Cường độ dòng điện cực đại: img1 

 

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.