Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 15m. Tính diện tích mảnh vườn đó, biết chiều rộng bằng $\frac{3}{4}$ chiều dài.

A.

$2700{m^2}$

B.

$210{m^2}$

C.

$2500{m^2}$

D.

$3600{m^2}$

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Chiều rộng mảnh vườn là: $15:\left( {4 - 3} \right) \times 3 = 45\left( m \right)$ Chiều dài mảnh vườn là: 15 + 45 = 60 (m) Diện tích mảnh vườn là: $45 \times 60 = 2700\left( {{m^2}} \right)$ Đáp số: $2700{m^2}$.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.