Một mẫu chất béo có chỉ số axit bằng 7, chỉ số xà phòng hoá là 200,2. Xà phòng hoá hoàn toàn 1,0 (tấn) mẫu chất béo nói trên thu được m (kg) xà phòng natri. Biết rằng 7,5% chất béo này không phải là triglixerit hoặc axit béo và hiệu suất của quá trình xà phòng hoá đạt 80%. Giá trị của m là:

A.

767,96.

B.

827,96.

C.

959,95.

D.

1034,95.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

767,96.

Số mol KOH dùng để xà phòng hóa 1 tấn chất béo đó là:

 nKOH = (200,2.1000) : 56 = 3575 (mol) (vì 1 g chất béo cần 200,2 mg KOH).

nNaOH = 3575 (mol) (vì lượng NaOH và KOH dung để xà phòng hóa chất béo là như nhau).

Số mol KOH dùng để trung hòa lượng axit trong 1 tấn chất béo là:

nKOH = (7.1000) : 56  =125 (mol).

 nNaOH= 125 (mol).

Ta có các phương trình phản ứng:

Axit béo + NaOH   xà phòng + H2O            (1)

Triglyxerit + 3NaOH xà phòng + glyxerol   (2)

 mphòng = maxit béo + mtriglyxerit + mNaOH –  – mglyxerol­    (3)

Ta có nNaOH (1)+(2) = 3575 mol  mNaOH= 143 (kg)

maxit béo+ mglyxerol = 92,5%.1000 = 925 kg.

= nNaOH = 125 mol   = 2,25 kg.

nglyxerol = nNaOH(2) = 1150 mol  mglyxerol= 105,8 kg.

 mxà phòng = 925 + 143 − 2,25 − 105,8 = 959,95 kg.

Mà hiệu suất của quá trình xà phòng hóa là 80% nên lượng xà phòng thực tế thu được là:

959,95 × 80% = 767,96 kg.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...