Một máy phát điện xoay chiều một pha có suất điện động e = E0cos100πt (e tính bằng V, t tính bằng s). Tốc độ quay của rôto là 750 vòng/phút. Số cặp cực của rôto bằng;   

A.

6.

B.

8.

C.

2.

D.

4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phương pháp giải: sử dụng công thức tính tần số dòng điện xoay chiều do máy phát tạo ra Biểu thức của suất điện động do máy phát tạo ra: img1 tần số dòng điện img2  Mà img3  Chú ý: nếu tốc độ quay của rôto tính theo đơn vị vòng/s thì công thức tính tần số là img4   .

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.