Một người cận thị có giới hạn nhìn rõ từ 10 cm đến 100 cm. Khi đeo một kính có tiêu cự - 100 cm sát mắt, người này nhìn được các vật từ:

A.

A : 100/9 cm đến vô cùng

B.

B : 100/9 cm đến 100 cm.

C.

C : 100/11 cm đến vô cùng.        

D.

D : 100/11 cm đến 100 cm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Ta có khi ngắm chừng ở cực viễn d’ = -100 cm; f = - 100 cm, nên d = ∞; khi ngắm chừng ở cực cận d’ = -10 cm, f = - 100 cm nên d = d’f/(d’ – f) = -10.(-100)/(-10 + 100) = 100/9 cm. Như vậy, mắt có thể nhìn được vật từ 100/9 cm đến ∞.  

 

CHỌN A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.