Một người đi xe máy trong 3 giờ, giờ thứ nhất đi được 30km, giờ thứ hai đi được 33km, giờ thứ ba đi được quãng đường bằng nửa quãng đường đi trong giờ đầu. Hỏi trung bình mỗi giờ người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

A.

26km

B.

27km

C.

28km

D.

25km

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Giờ thứ ba người đó đi được là: 30 : 2 = 15 (km) Trung bình mỗi giờ người đó đi được số ki-lô-mét là: (30 + 33 + 15) : 3 = 26 (km) Đáp số: 26km.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.