Một người đi xe máy từ A đến B mất 3 giờ. Lúc trở về mỗi giờ người ấy đi chậm hơn 10km so với lúc đi nên thời gian lúc về lâu hơn 1 giờ. Tính quãng đường AB.

A.

120km

B.

160km

C.

90km

D.

150km

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Thời gian lúc người ấy đi về hết: 3 + 1 = 4 (giờ) Tỉ số thời gian giữa lúc đi và lúc về là: $3:4 = \frac{3}{4}$. Cùng quãng đường nếu thời gian tăng (giảm) bao nhiêu lần thì vận tốc giảm (tăng) bấy nhiêu lần. Do đó tỉ số vận tốc giữa lúc đi và lúc về là $\frac{4}{3}$. Coi vận tốc lúc đi là 4 phần bằng nhau thì vận tốc lúc về là 3 phần như thế. Do lúc trở về, mỗi giờ người ấy đi chậm hơn 10km so với lúc đi nên vận tốc lúc đi hơn vận tốc lúc về là 10 km/giờ. Vận tốc lúc đi là: $10:(4 - 3) \times 4 = 40$ (km/giờ) Quãng đường AB là: $40 \times 3 = 120$ (km) Đáp số: 120km.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...