Một người mang gà ra chợ bán. Lần thứ nhất người đó bán được $\frac{3}{8}$ số gà. Lần thứ hai người đó bán được $\frac{2}{5}$ số gà thì còn lại 18 con. Hỏi cả hai lần người đó bán được bao nhiêu con gà?

A.

62 con gà

B.

72 con gà

C.

80 con gà

D.

90 con gà

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Số phần gà còn lại là: $1 - \left( {\frac{3}{8} + \frac{2}{5}} \right) = \frac{9}{{40}}$ Số gà người đó mang ra chợ bán là: $18:\frac{9}{{40}} = 80$ (con gà) Cả hai lần bán được số gà là: 80 – 18 = 62 (con gà) Đáp số: 62 con gà.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.