Một người quan sát sóng trên mặt hồ thấy khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp bằng 2 m và có 6 ngọn sóng qua trước mặt trong 8 s. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là:

A.

2,5 m/s.

B.

1,25 m/s.

C.

3,2 m/s.

D.

3 m/s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: + Khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp bằng một bước sóng λ = 2 m. + 6 ngọn sóng đi qua trong 8 s ứng với 5T = 8img1s. Vận tốc truyền sóng img2 m/s. 

Chọn đáp án B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.