Một nguồn phát sóng cơ theo phương trình img1. Biết dao động tại hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 0,5m có độ lệch pha là img2. Tốc độ truyền của sóng đó là:         

A.

2,0 m/s.        

B.

1,5 m/s.        

C.

6,0 m/s.

D.

1,0 m/s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 Từ công thức xác định độ lệch pha giữa hai điểm trên phương truyền sóng: img1   .

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.